Medezeggenschapsraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten daadwerkelijk inspraak hebben in de gang van zaken op school. Daarom heeft de Pieter van der Plasschool een medezeggenschapsraad (MR) met een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders.

Wat moet u weten